ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο FemSTEM Coaching στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα των μαλακών δεξιοτήτων στους τομείς του STEM, παρέχοντας στις γυναίκες εργαλεία και τεχνικές για την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησής και των οριζόντιων δεξιοτήτων τους, μέσω ενός συνδυασμού online εκπαίδευσης και υποστήριξης των ομάδων Coaching Circles ™, που βασίζονται στο πλαίσιο RRP.

Υπάρχει μια αισθητή μειοψηφία γυναικών στο χώρο των STEM. Σε διεθνή κλίμακα, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στα πεδία του STEM κυρίως λόγω βαθιά ριζωμένων διαφορών φύλου και προσδοκιών σταδιοδρομίας και όχι τόσο λόγω διαφορετικών ικανοτήτων ή απόδοσης των γυναικών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι γυναίκες αποτελούν μόνο το 14,4 % του εργατικού δυναμικού των STEM. Οι γυναίκες στην Ευρώπη ενθαρρύνονται λιγότερο να σπουδάσουν στα πεδία των STEM, λόγω της αντιληπτής ανισότητας που υπάρχει σε αυτά (Microsoft, n.d.). Η διασύνδεση κοινωνικοπολιτισμικών και οικονομικών παραγόντων επηρεάζει την ποιότητα της εκπαίδευσης των κοριτσιών η οποία συνεπακόλουθα επηρεάζει την απόφασή τους σχετικά με τις μελλοντικές σπουδές και τη σταδιοδρομία τους στα πεδία των STEM. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα χαμηλά επίπεδα ενδιαφέροντος και συμμετοχής των γυναικών στα STEM, και υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης για όσες γυναίκες επιλέγουν να συνεχίσουν την εκπαίδευση STEM.

Ο μεγάλος αριθμός γυναικών που «διαρρέουν» από τον αγωγό STEM καθώς εξελίσσεται η καριέρα τους έχει χαρακτηριστεί ως «Leaky Pipeline». Το φαινόμενο «Leaky Pipeline» είναι αποτέλεσμα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην Πρόσληψη, Διατήρηση και Εξέλιξη της καριέρας τους (RRP framework- Καμπάνια του φορέα WISE για το έργο EQUALITEC το 2001). Αυτό συνεπιφέρει σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για τις γυναίκες που ξεκινούν μια νέα καριέρα και επηρεάζει αρνητικά την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντίστοιχες συνέπειες στα επίπεδα της ανεργίας και του ΑΕΠ (Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος).

Υπάρχει μια ισχυρή βάση για τη διαφορετικότητα στο STEM, καθώς επιτρέπει στους οργανισμούς να αυξάνουν τις ατομικές ευκαιρίες και να επωφελούνται από τα οφέλη της διαφορετικότητας ώστε να αυξήσουν την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητα του εργατικού δυναμικού. Παρόλα αυτά οι οργανισμοί που επιθυμούν να προσελκύσουν κορυφαία ταλέντα πρέπει να διαφοροποιηθούν και να προσαρμοστούν στις ανάγκες των υποψηφίων τους, καθώς ο ανταγωνισμός για τα άτομα υψηλών προσόντων αυξάνεται. Το έργο θα προσεγγίσει τις ανισότητες μεταξύ των φύλων στο χώρο των STEM, με έμφαση στα άτομα που έχουν να διαχειριστούν παραπάνω από ένα μειονεκτήματα. Οι μαθητές ή φοιτητές με ειδικές ανάγκες που φοιτούν σε πεδία των STEM έχουν κατά 57% λιγότερες πιθανότητες να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε σύγκριση με τα άτομα χωρίς ειδικές ανάγκες. Υπάρχει ισχυρή διασύνδεση μεταξύ της χαμηλής κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης και της μειωμένης συμμετοχής στις επιστήμες του STEM. Μόνο το 0.5% των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των μηχανικών στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι έγχρωμοι.

Οι γυναίκες στο χώρο των STEM χρειάζονται υποστήριξη σε όλα τα στάδια της καριέρας τους αλλά κυρίως χρειάζονται υποστήριξη στο να αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση και τις οριζόντιες δεξιότητες που θα τους κατευθύνουν σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον.  

Οι στόχοι του έργου είναι:

Πλαίσιο Πρόσληψης-Διατήρησης-Εξέλιξης (Recruitment Retention Progression- RRP framework)

Να χρησιμοποιηθεί το Πλαίσιο Πρόσληψης-Διατήρησης-Εξέλιξης που θα δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την πραγματοποίηση παρεμβάσεων που θα βοηθήσουν τις γυναίκες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις κατά τα στάδια αυτά στην επαγγελματική τους πορεία

Πρόγραμμα ψηφιακής καθοδήγησης (E-Coaching Programme).

Να αναπτυχθεί ένα Πρόγραμμα ψηφιακής καθοδήγησης για τις γυναίκες στο χώρο των STEM.

w

Δια ζώσης εκπαίδευση και καθοδήγηση

Να πραγματοποιηθεί ένα πρόγραμμα δια ζώσης εκπαίδευσης και καθοδήγησης για γυναίκες στο χώρο των STEM

Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των γυναικών.

Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των γυναικών, ανάπτυξη της εμπιστοσύνης στις δυνατότητες τους καθώς και ανάπτυξης των οριζόντιών και των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων.

Για να επιτευχθεί αυτό, θα παραχθούν τρία πνευματικά αποτελέσματα στο πλαίσιο του έργου:

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ- ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ

Καθοριστική για το πρόγραμμα είναι η ενσωμάτωση του πλαισίου Πρόσληψης –Διατήρησης και Προόδου (RRP Framework), για τη διασφάλιση πως λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των γυναικών σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας στα STEM. Επίσης μέσω του πλαισίου τα παρεχόμενα μοντέλα καθοδήγησης θα μπορούν να προσαρμόζονται στις ανάγκες αυτές.


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ (E-COACHING PROGRAMME)

Το έργο FemSTEM Coaching στοχεύει στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στο χώρο των STEM μέσω της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ψηφιακής καθοδήγησης, αποτελούμενου από 5 ενότητες που αφορούν στις σημαντικότερες οριζόντιες δεξιότητες για τις γυναίκες στα STEM.


 

Coaching Circles™

Τα Coaching Circles™ θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν τις οριζόντιες δεξιότητες μέσω της υποστήριξης των ομάδων ώστε να ενισχύσουν την προσωπική τους επάρκεια και αποτελεσματικότητα.