ΠΗΓΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (EUROPEAN COMPARATIVE REPORT)

Η Ευρωπαϊκή Συγκριτική Έκθεση παρουσιάζει την κατάσταση των γυναικών που δραστηριοποιούνται στο τομέα των STEM, σε όλη την Ευρώπη, βασιζόμενη σε εμπειρίες των γυναικών αλλά και των εργοδοτών του τομέα, με δεδομένα για όλες τις χώρες εταίρους. Επίσης, καταλήγει σε συγκριτικά συμπεράσματα από την έρευνα.

Επίσης διαθέσιμα στα: ITFR – ESEN

Θα αναπτυχθούν τρία πνευματικά παραδοτέα στα πλαίσια του έργου:

Δοκιμή του πλαισίου Πρόσληψη-Διατήρηση-Εξέλιξη (RRP Framework)

Καθοριστική για το πρόγραμμα είναι η ενσωμάτωση του πλαισίου Πρόσληψης –Διατήρησης και Προόδου (RRP Framework), για τη διασφάλιση πως λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των γυναικών σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας στα STEM. Επίσης μέσω του πλαισίου τα παρεχόμενα μοντέλα καθοδήγησης θα μπορούν να προσαρμόζονται στις ανάγκες αυτές.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ (E-COACHING PROGRAMME)

Το έργο FemSTEM Coaching στοχεύει στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στο χώρο των STEM μέσω της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ψηφιακής καθοδήγησης, αποτελούμενου από 5 ενότητες που αφορούν στις σημαντικότερες οριζόντιες δεξιότητες για τις γυναίκες στα STEM.

 

Coaching Circles™

Τα Coaching Circles™ θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν τις οριζόντιες δεξιότητες μέσω της υποστήριξης των ομάδων ώστε να ενισχύσουν την προσωπική τους επάρκεια και αποτελεσματικότητα.

Πρόγραμμα ψηφιακής καθοδήγησης/ Τηλεκπαίδευση

Το Πρόγραμμα Ψηφιακής Καθοδήγησης υποστηρίζει τους εκπαιδευόμενους στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας με δημιουργικούς, συνεργατικούς και αποδοτικούς τρόπους ενώ τους εμπνέει να σκέφτονται με νέους εναλλακτικούς τρόπους.

Αναπτύχθηκε με σκοπό να υποστηρίξει γυναίκες που επιδιώκουν μια καριέρα στη βιομηχανία των STEM ή επιθυμούν να επιστρέψουν σε αυτή.

Coaching Circles™

Η μεθοδολογία των Coaching Circles™ περιλαμβάνει τεχνικές καθοδήγησης, εποπτείας και πρακτικής εκμάθησης που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να κατακτήσουν τους στόχους τους με την υποστήριξη ενός έμπειρου διαμεσολαβητή και μιας μικρής ομάδας συμμετεχόντων με κοινά χαρακτηριστικά.